Ubezpieczenie od rezygnacji

JAKIE SĄ AKCEPTOWANE POWODY REZYGNACJI Z PODRÓŻY?

Po wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z podróży (150 PLN) dostępnego podczas realizacji zamówienia wybranego wyjazdu, VIA EUROPA zwróci poniesione przez Ciebie koszty związane z rezygnacją lub przerwaniem podróży, jedynie jeżeli wynikają one z następujących powodów:

UWAGA! Rezygnacje z podróży można zgłosić NAJPÓŹNIEJ na 3 dni przed planowaną datą wyjazdu.

W przypadku, jeśli bilety lotnicze zostały już zakupione, a lot nie zostanie odwołany, zwrot kosztów będzie pomniejszony o cenę biletów lotniczych.

Wypadek lub choroba
Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży.
Komplikacje ciąży
Komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej.
Zgon
Zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie;
Zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu.
Zdarzenie losowe
następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna.
Kradzież
Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu.
Czynności administracyjne
kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu.
Wezwanie do sądu
Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży.
Egzamin poprawkowy
Wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki.
Wezwanie
Bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży.
Szkoda w zakładzie pracy
Poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu.
Praca zawodowa
Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy.
Utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika).
Sanatorium
wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.

COVID-19 Q&A

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia oraz rezygnacji
z podróży w kontekście pandemii Covid-19

1. Czy jeśli w dniu wyjazdu będę objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u
mnie Covid-19 mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z podróży?
TAK – Zdiagnozowanie Covid-19 traktujemy jak nagłe zachorowanie ubezpieczonego

2. Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a)
kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot
kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?
TAK – Zdiagnozowanie Covid-19 nastąpiło u osoby bliskiej, a zgodnie z OWU taka sytuacja
jest objęta ochroną

3. Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a)
kwarantanną ale bez zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot
kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?
NIE – ze względu na to, że nie miała miejsca diagnoza Covid-19 (czyli nie miało miejsca
nagłe zachorowanie)

4. Czy jeśli przed wejściem na pokład samolotu okaże się, że mam wysoką temperaturę i
tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do samolotu to czy mogę ubiegać się o zwrot
dotychczas poniesionych kosztów?
NIE – powodem rezygnacji może być nagłe zachorowanie potwierdzone dokumentacją
medyczną – sama podwyższona temperatura nie jest powodem do uzyskania
odszkodowania (zwrotu poniesionych kosztów). Jeżeli Ubezpieczony zachoruje przed
wylotem na COVID-19 i zostanie to potwierdzone diagnozą medyczną – to takie zdarzenie
jest nagłym zachorowaniem i jest objęte ubezpieczeniem.

5. Czy jeśli przed opuszczeniem lotniska w miejscu docelowym okaże się, że mam wysoką
temperaturę i tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do kraju docelowego to czy mogę
ubiegać się o zwrot dotychczas poniesionych kosztów w ramach ubezpieczenia Kosztów
Rezygnacji?
NIE – tutaj nie mamy do czynienia z rezygnacją z podróży tylko z przerwaniem podróży.

6. Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski
zdiagnozowano u mnie Covid-19 i zostałem(łam) objęty(a) kwarantanną decyzją
Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i posiadam stosowny dokument zawierający
datę objęcia kwarantanną podczas której przypada wyjazd – czy w takiej sytuacji
otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd?
TAK – mamy tu przypadek stwierdzonego nagłego zachorowania, potwierdzone
badaniami.